Shri Kshatriya Rajput Dharmashala

Shri Kshatriya Rajput Dharmashala 

Nagar Ghat Road,

Omkareshwar 

Contact Person : Ray Singh Rathore 

Ph. : +91-07280-271277

=====*****=====*****======*****======